Namų projektai

Svajojate pasistatyti namą, ieškote namo projekto? Jūs tai darote pirmą kartą ir nežinote kaip viskas vyksta?

Pirmas žingsnis: žemės dokumentai.

Surinkite žemės sklypo nuosavybės dokumentus. Pasirenkite žemės sklypo geodezinę – topografinę nuotrauką. Jei žemės paskirtis ne namo sklypo, reikia pasirengti sklypo detalųjį planą. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, bet vadovaujantis savivaldybės ar vietovės lygmens bendruoju planu arba pagal parengtus žemės valdos projektus.  Taip pat galima būtų atlikti ir grunto tyrimą, jei manoma, jog tai būtina.

Antras žingsnis: prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai.

Prieš pradedant rengti techninį projektą statytojas turi gauti susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų savininkų sąlygas (prisijungimo sąlygas) ir iš savivaldybės administracijos gauti specialiuosius architektūros reikalavimus. Jei nežinote kaip ar neturite laiko, šių sąlygų gavimui, rekomenduojame šias užduotis patikėti projektuotojui. Prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nurodomi principiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti Jūsų planuojamas statinys.

Trečias žingsnis:  projektavimas.

Pasisamdote projektuotoją, kuris pagal jūsų suformuota techninę užduotį, prisijungimo sąlygas ir specialiuosius architektūros reikalavimus parengs techninį projektą. Techninis projektas yra skirtas statybą leidžiančio dokumento gavimui. Projekte  pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.

Ketvirtas  žingsnis: statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

Statybą leidžiantį dokumentą išduoda savivaldybių administracijos, kurios gavusios prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, elektroninę projekto versiją įkelia į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.planuojustatyti.lt, kur nurodo Valstybines institucijas, kurios privalo patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams. Šiuo metu Lietuvos Respublikos statybos įstatymas numato 16 institucijų, kurios pagal kompetenciją tikrina projekto atitiktį. Atsižvelgiant į tai, kad statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros yra labai sudėtingos, siūlome šį darbą patikėti projektuotojui. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminai: 20 darbo dienų nesudėtingiems ir neypatingiems statiniams, 35 darbo dienos – ypatingiems statiniams.

Penktas  žingsnis: statyba. 

Pagal techninį projektą parenkamas statybos darbų rangovas.  Statytojas perduoda statybos aikštelę statybos darbų rangovui. Savo ruožtu rangovas privalo: paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą, pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybą leidžiantį dokumentą, vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje. Statybos darbai negali prieštarauti techninio projekto sprendiniams.

Šeštas  žingsnis: statybos užbaigimas arba deklaracija apie statybos užbaigimą. 

Baigus statinio statybą yra organizuojama valstybinė komisija ir surašomas statybos užbaigimo aktas (ypatingiems statiniams). Baigus gyvenamojo namo statybas statytojas surašo statybos užbaigimo deklaraciją ir registruoja Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje. Reikalingi dokumentai norint įregistruoti nuosavybės teises į naujai pastatytą statinį:

1. Leidimas statyti, rekonstruoti, griauti, remontuoti ar kitaip statinį pertvarkyti.
2. Parengtas ir patvirtintas statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktas – kai įrašomi duomenys apie baigtą statyti statinį.
3. Pažyma, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo suderinto bei patvirtinto projekto, – kai įrašomi duomenys apie nebaigtą statyti statinį.
4. Parengta kadastrinių matavimų byla ar atskira šios bylos dalis.

Septintas  žingsnis: statinio naudojimas ir priežiūra.  

Statinio naudojimas ir priežiūra prasideda, užbaigus jo statybą ir tęsiasi iki statinio išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro dienos arba iki statinio griovimo darbų pradžios.  Nesudėtingų, taip pat 1-2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai nepaskirdami statinių techninio prižiūrėtojo.